Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden behoren bij onze internetactiviteiten en respecteren de wettelijke bepalingen op handelspraktijken, verkoop op afstand en consumentenkoop. Interieurwereld biedt u zelfs betere waarborgen dankzij onze uitzonderlijke garantie (zie verder).

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Het doen van een bestelling betekent dat u deze voorwaarden aanvaardt.

Artikel 3. Uitzonderlijke Garantie

Artikel 4. Prijzen

4.1 Al onze prijzen zijn in euro's, inclusief BTW + handling en exclusief verzending.

4.2 Op sommige aanbiedingen worden geen verzendingskosten aangerekend. Dit zal

       dan ook steeds duidelijk vermeld worden.

Artikel 5. Overeenkomst

5.1  Er is slechts sprake van een geldige overeenkomst tussen u en Interieurwereld, nadat er een  correcte betaling van de bestelling is uitgevoerd.

Artikel 6. Betaling

6.1  Bij elke bestelling krijgt u via e-mail een bevestiging van uw bestelling en een uniek ordernummer. U stort het bedrag via de bank met vermelding van het ordernummer.

Artikel 7. Levering

7.1 Interieurwereld streeft ernaar om de bestellingen binnen 3 werkdagen na ontvangst van de betaling te leveren in de Benelux, op het adres dat u opgaf bij uw bestelling.

7.2 Doch zijn deze levertijden slechts indicatief en kan Interieurwereld niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele vertragingen veroorzaakt door derden. 

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

8.1  De eigendom van de geleverde producten gaat pas over nadat u als klant aan alle voorwaarden van de overeenkomst hebt voldaan.

Artikel 9. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

9.1 De klant aanvaardt geheel en onvoorwaardelijk alle intellectuele en industriële eigendomsrechten op de door Interieurwereld geleverde producten.

9.2  Interieurwereld kan niet garant staan dat de geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 10. Communicatie

10.1 Interieurwereld kan niet aansprakelijk gesteld worden, bij misverstand, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Interieurwereld, tenzij er sprake mocht zijn van opzet vanwege Interieurwereld.

Artikel 11. Overmacht

11.1 In geval van overmacht, heeft Interieurwereld het recht om naar eigen keuze de 

         uitvoering van uw bestelling op te schorten. Dit gebeurd schriftelijk en zonder

         rechterlijke tussenkomst.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming, welke niet aan Interieurwereld

         kan worden toegerekend. De klant kan dan ook geen enkele schadevergoeding eisen.

Artikel  2. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsook op de Algemene Voorwaarden, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

12.2 Uitsluitend de rechtbanken van gerechtelijk arrondissement Dendermonde zijn bevoegd.

Artikel 13 VERZAKINGSRECHT

Op alle online aankopen (aangemaakt via de website of vergelijkbaar) geldt een zichttermijn van 14 dagen. Na het verstrijken van de zichttermijn van 14 werkdagen wordt de koopovereenkomst een feit. Voor zover niet anders aangegeven, heeft de koper na ontvangst van de bestelling gedurende een periode van 14 werkdagen het recht om zonder opgave van redenen de koopovereenkomst schriftelijk te ontbinden en de bestelling binnen dezelfde termijn terug te zenden of te ruilen voor andere produkten. Eventueel gedane betalingen zullen binnen 3 weken worden teruggestort, mits afhouding van eventueel gemaakte transport en betalingskosten. Elke terugzending dient vooraf gemeld via email aan Interieurwereld en wordt bevestigd door toekenning van een retournummer.

 Tijdens de zichttermijn is de koper verplicht om zorgvuldig om te gaan met het produkt en de verpakking. Hij zal het produkt zorgvuldig (zonder de verpakking te beschadigen) uitpakken of enkel gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het produkt wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het produkt met alle geleverde toebehoren en –in de originele staat en in originele verpakking aan Interieurwereld retourneren, conform de door Interieurwereld verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Indien aan bovenvermelde voorwaarden niet werd voldaan behoudt Interieurwereld het recht kosten aan te rekenen voor de retour of retour te weigeren. Eventueel gedane betalingen zullen binnen 14 dagen worden teruggestort, mits afhouding van gemaakte transport en betalingskosten.

De zichttermijn is niet van toepassing op:

- Aankopen op firma (B2B). Zichttermijn is enkel geldig op particuliere aankopen.

- Wanneer de klant met Interieurwereld mondeling of schriftelijk uitzonderlijk een andere leveringstermijn of leveringsvoorwaarden of afspraken van welke aard ook zijn overeen gekomen dan normaal gangbaar.

- Artikelen waarvan de originele verpakking (of een deel ervan) geopend werd.

- Gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen.

- Artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

Artikel 14: PRIVACY POLICI

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven aan derden, behalve indien noodzakelijk voor de verwerking van uw order of vraag. U kan uw gegevens ook op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen.

Vragen, klachten en opmerkingen

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact met ons op.

Gegevens:

INTERIEURWERELD